REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szkolka.sklep.pl z dnia 01 stycznia 2020 r.

Definicje użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Sprzedawca - Firma DWST Sebastian Stopa, Aleksandra Jagiellończyka 12, 35-617 Rzeszów, NIP: 8133545582, REGON:385382888. Dane Kontaktowe kontakt@szkolka.sklep.pl Telefon : 533212445
   • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
   • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego szkolka.sklep.pl
   • Sklep internetowy (Sklep) - sklep internetowy dostępny pod adresem szkolka.sklep.pl
   • za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienia.
   • Login – indywidualny identyfikator określony przez Klienta, wymagany w celu rejestracji w Witrynie oraz złożenia zamówienia.
   • Hasło – wymagany ciąg znaków określony przez Klienta w celu zabezpieczenia dostępu i potwierdzenia identyfikacji w Sklepie.
   • Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
   • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
   • Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
   • Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   • Dostawca – firma kurierska, Poczta Polska, Sprzedawca.

  • Informacje ogólne

   • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem szkolka.sklep.pl
   • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   • Sklep internetowy, działający pod szkolka.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę: DWST Sebastian Stopa, Aleksandra Jagiellończyka 12, 35-617 Rzeszów, NIP: 8133545582, REGON:385382888
   • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
   • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do:
    • stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
    • łącza internetowego (zalecane łącze szerokopasmowe);
    • jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji od 8.x do 10.x, Chrome w wersjach od 23.x do 24.x, Firefox w wersjach 3.x oraz od 9.x do 19.x, Opera w wersjach od 11.x do 12.x, Safari 5.x do 6.x lub nowszej z zainstalowaną wtyczką Macromedia Flash Player oraz włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS; także włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) - dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
    • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) w celu potwierdzenia zamówienia;
    • numeru telefonu kontaktowego w celu kontaktu z Dostawcą.
   • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu szkolka.sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub wypełnienie formularza z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, wraz z wyrażeniem zgody na treść regulaminu.
   • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
   • Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
    • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
    • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
   • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać, powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
    • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
    • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
    • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  • Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową szkolka.sklep.pl, dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „przejdź do kasy” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    • przedmiotu zamówienia;
    • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
    • wybranej metody płatności;
    • wybranego sposobu dostawy;
    • czasu dostawy.
   • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
   • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   • Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku "Potwierdź złożenie zamówienia".
   • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  • Dostawy

   • Dostawy Towarów są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   • Dostawa realizowana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
   • Termin realizacji dostawy realizowany jest niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
   • W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

  • Ceny, metody płatności
   • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
   • Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione towary:
    • przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Mbank S.A 05 1140 2004 0000 3902 7967 9350 bez względu na formę dostawy/odbioru;
    • płatność gotówką przy odbiorze, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
    • płatnością w systemie płatności elektronicznych przelewy24.pl
    • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru.
   • Przy wysyłce towaru za granicę jedyną możliwą formą płatności jest przedpłata.
   • Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
   • Wybierając przedpłatę prosimy o uiszczenie płatności za zamówienie w ciągu 7 dni.

  • Uprawnienie do odstąpienia od umowy

   • Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail kontakt@szkolka.sklep.pl lub adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
   • Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
   • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez szkolka.sklep.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
    • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
    • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
    • dostarczania prasy;
   • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: DWST Sebastian Stopa, Stobierna 38, 36-002 Jasionka, prosimy dopisać „zwrot ustawowy”.
   • Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
   • Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  • Reklamacje dotyczące Towarów

   • Sprzedawca, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
   • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@szkolka.sklep.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   • Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

  • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo pod adres kontakt@szkolka.sklep.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  • Opinie i komentarze

   • W ramach Sklepu Klientom udostępniony jest system opinii oraz komentarzy w formie opisowej. Wypowiedzią Klienta jest jakakolwiek informacja zamieszczony przez Klienta w Sklepie.
   • Opinie i komentarze publikowane mogą być bezpośrednio na stronach poszczególnych produktów.
   • Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Klientów, Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
   • Wypowiedzi nie mogą zawierać:
    • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
    • adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym;
    • danych osobowych oraz danych kontaktowych Klientów lub innych osób;
    • porównań cen do produktów dostępnych w innych sklepach.
   • Klient publikując opinię lub komentarz oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone w Sklepie.
   • Klient oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631) do zamieszczonych przez siebie opinii i komentarzy i udziela niniejszym Sklepowi nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie, nieodpłatnego, niewyłącznego prawa do korzystania w szczególności z opinii, komentarzy na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia opinii i komentarzy polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego, wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania (w szczególności w Internecie i w prasie).
   • Sklep nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Klientów. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy wypowiedź:
    • narusza zasady niniejszego Regulaminu;
    • narusza obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje;
    • narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej.

  • Postanowienia końcowe
   • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   • Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polecane